Skälsö Fiskareförening

Skälsö Fiskareförening är en ideell förening u.p.a. Föreningen äger Själsö Hamn och ansvarar för drift och underhåll av hamnen.

Målsättning är att hålla lämplig hamn och uppläggningsplatser i första hand för båtar tillhörande ortens befolkning samt att främja intresse och kunskap om hav och fiske. Föreningen skall också verka för att bevara den unika miljön i och kring hamnen och att den skall vara tillgänglig för allmänheten som rekreationsområde.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, arrenden, bidrag samt gåvor. Alla intäkter skall investeras i verksamheten.

Föreningen upplåter arrende av bodplatser årsvis till bodägare och arrende av båtplatser per säsong till båtägare.

Föreningen arrangerar årligen en städdag på våren och en sjöupptagningsdag på hösten.

Styrelsen består av följande personer:
Mats Eriksson, ordförande
Göran Pettersson, sekreterare
Zenita Strandänger, kassör
Patrik Kalmén, övrig styrelseledamot
Per Eriksson, övrig styrelseledamot
Mats Ekelund, hamnfogde