Namnet Själsö

Sälön, Skälsö, Själsö

Området från Själsö hamn i söder, norrut fram till den starkt igenvuxna Kronviken och i öster begränsat av Själsö å, var tidigare en ö. Ön var då ett omtyckt tillhåll för sälar. Det är från säl som Själsö fått sitt namn.

På äldre kartor, t.ex. Skattläggningskarta över Väskinde socken från 1752 framgård det tydligt att området är en ö och har beteckningen Siähls Ö Fiskeläger. Siähl kan förmodas var en äldre stavning för säl. Översatt till dagens uttal av säl skulle vi alltså ha kallat ön Sälö.

Åttio år senare, på en karta över laga skifte för Bläsnungs Stora från 1829, är ön betecknad med nuvarande stavning Själsö. Kronviken är då angiven som Krono Wiken.

Ön förvandlades vartefter till en holme. Själsöholm finns fortfarande kvar som beteckning för området norr om hamnen.

Holmen tillhörde tidigare Visby, men blev genom ett beslut av Kungl. Maj:ts befallningshavandes överfört till Väskinde socken 1886.

Kungl Maj:ts Befallningshavandes Femårsberättelse

Ofvanbemälda komité hade jemväl föreslagit, att, med uteslutande i jordeboken af Visby socken, holmen Skälsö med fiskeriet Skälsö, förut upptagna i jordeboken inom den till norra häradet lydande delen af Visby socken, måtte öfverflyttas i kyrkligt hänseende och i jordeboken frän Visby till Vestkinde socken och från Visby sockens norra kommun till Vestkinde kommun, …… ………………………………………………….och har länsstyrelsen uti underdånigt utlåtande den 26 januari 1886 hemstält: att lägenheten Skälsö måtte förklaras tillhöra Vestkinde socken och församling i norra häradet;

Själsö har alltså blivit Skälsö enligt dokumentet ovan vilket verkar ha skett under slutet av 1800-talet. Även på generalstabens karta från 1890 används stavningen Skälsö.

Numera har holmen vuxit i hop med intilliggande land, sannolikt beroende på landhöjning. Stavningen Skälsö har levt kvar länge och kan fortfarande hittas i artiklar.

Övergång till den tidigare stavningen Själsö tycks ha påbörjats på 1970-talet. På den ekonomiska kartan från 1976 anges orten med stavningen Själsö.