Historisk återblick

Bakgrund

Antalet yrkesfiskare i Själsö var omkring 15 st under 1950-talet och stor aktivitet rådde i Själsö hamn och inte minst sedan man 1958 fick en ordentlig hamn med tillräckligt djup för större båtar. Svårigheten att leva på fisket har dock succesivt blivit alltmer besvärligt på grund av utfiskning och miljöfarliga ämnnen i Östersjön. Antalet yrkesfiskare har sedan 1950-talet minskat och 1975 fanns det endast 8 yrkesfiskare kvar. När vi sedan kommit in en bit på 2000-talet fanns det inga yrkesfiskare kvar i Själsö hamn.

Själsö Fiskareförening

Yrkesfiskarna i Själsö bildade 1933 Skälsö Fiskareföreningen för att företräda fiskarna i olika sammanhang och ansvara för fiskehamnen. Föreningen kom så småningom att bli ägare till hamnen. Driften och underhållet sköttes av yrkesfiskarna och organiserades av Fiskareföreningen. Medlemmarna i Skälsö Fiskareförening har senare successivt bytts ut mot att från början varit endast yrkesfiskare till att bli enbart arvingar till de tidigare yrkesfiskarna, arvingar som måste ha andra yrken som försörjning.

Att sköta hamen hade blivit en tung börda och ett stort ansvar för medlemmarna i Skälsö Fiskareförening, som måste arbeta med detta vid sidan om sina ordinarie yrken. Havet nöter på konstruktionerna i hamnen även om inget yrkesfiske sker. I arbetet för medlemmarna ingick också att ordna valborgsmässofirandet, midsommar fest och en grillfest, dels för att uppehålla traditionerna, dels få att dra in pengar till underhållet.

Väskinde skola, stödföreningen bildas

Idén att få flera personer engagerade i skötsel av hamnen tog fart under 2011. På initiativ av Fiskareföreningen utgick ett upprop till de boende i Själsö för att undersöka intresset att bilda en stödförening till Skälsö Fiskareförening. Eftersom gensvaret blev stort tillsattes en valberening bestående av: Per Malmquist, Tomas Ginzel, Marianne Johansson, Martina Kalmén och Eva Listi.

Under hösten 2011 hade valberedningen fått fram ett förslag till en styrelse och 21 personer samlades i matsalen i Väskinde skola den 16 oktober för att diskutera den nya föreningen och en interimstyrelse utsågs på mötet.

Första styrelsen

Den 13 november 2011 samlades den nya styrelsen hemma hos Arne Strandänger för att starta upp Själsö Hamnförening och bestämma styrelsens sammansättning.

Närvarande på mötet var följande personer och styrelsens sammansättning blev:

Arne Strandänger, ordförande
Gerd Johannesson, vice ordförande
Gustav Appelquist, sekreterare
Yvonne Närström. kassör
Mats Ekelund, övrig ledamot
Martin Ginzel,övrig ledamot.

Frånvarande var Anita Klingvall och Göran Petterson som också ingick i styrelsen.

Första veksamhetåret, 2012

Första verksanhetsåret, 2012, blev ett intensivt år för den nya styrelsen med 12 st styrelsemöten. Arbete bestod förstås i att värva medlemmar till föreningen och att ta fram stadgar. Andra arbetskrävande uppgifter var att organisera de traditionella aktiviteterna valborgsmässoafton och midsommarfirandet samt att starta upp en hemsida för föreningen och att komma igång med ett dataprogram för bokföring och medlemsregister. Under året tog föreningen också initiativ till en backluckeloppis i hamnen som blev mycket uppskattad samt att arrangera Själsögolfen i föreningens regi. I slutet av verksamhetåret uppgick antalet medlemmar till 164. Ett medlemsmöte hölls i garngården 18 juli 2012. Efter mötet uppträdde Krister Dahlström som hemlig gäst med gitarrspel på klassisk gitarr sittande i en båt med facklor en bit ut i hamnen. En minnesvärd kväll för föreningens medlemmar.

Andra verksamhetåret, 2013

Styrelsens medlemmar förändrades något under året. Anita Klingvall och Göran Pettersson utgick ur styrelsen. Som ny medlem invaldes Anders Thurén.

Aktiviteterna valborsmässaoafton och midsommarfest arrangerades traditionsenligt liksom Sjäsögolfen. Backluckeloppisen kunde åter arrangeras med ett stort antal säljare och köpare. Under året arrangerades även Själsökubben. Tillsammans med Wisby SegelSällskap ”sjösattes” en seglingsregatta med destination hamnen i Själsö. Ett mycket uppskattat arrangemang från medlemmarna i Hamnföreningen och WSS. Under året arbetade styrelsen med en kampanj för att rekrytera nya medlemmar. Antalet medlemmar ökade under året till 234 st. Årsmötet för verksamhetsåret 2012 hölls den 17 juli 2013 i garngården.